INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT : Przebudowa ulicy Pszczyńskiej w Mikołowie - etap 1Ogłoszenie nr 770383-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych:

 „Przebudowa ulicy Pszczyńskiej w Mikołowie – Etap 1”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych, krajowy numer identyfikacyjny 27773689300000, ul. ul. Chopina  8 , 43-170  Łaziska Górne, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2244499, 2244516, e-mail kancelaria@pzd.mikolowski.pl, faks 32 2244499 w. 226.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.pzd.mikolowski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.pzd.mikolowski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, kurier, operator pocztowy
Adres:
43-170 Łaziska Górne ul.Chopina 8

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa ulicy Pszczyńskiej w Mikołowie – Etap 1”
Numer referencyjny: PZD.ZP.3201.18.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

W ramach zadania planuje się przebudowę ulicy Pszczyńskiej na odcinku o długości 816,63m – (od obrębu budynku nr 40) km 0+78,71 do (do obrębu skrzyżowania z DW928) km 0+895,34. Całość planowanych robót mieści się w pasie drogowym drogi powiatowej oraz dróg gminnych.

Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu dotyczą w szczególności:

- wykonanie nowej konstrukcji drogi o szerokości jezdni 6,0m (na łukach wymagających poszerzenia zwiększono szerokość jezdni),

- budowa chodników o szerokości 2,0 m,

- budowa dwukierunkowej drogi dla rowerów o szerokości 2,0 m, - przebudowę zatok autobusowych,

- przebudowę skrzyżowań z ulicami Marii Skłodowskiej Curie, Kolonia Wojewódzka, Wojaczka (2 wloty), Klonową i Lipową,

- wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 1,0m,

- przebudowa zjazdów na posesje,

- budowę kanału technologicznego,

- przebudowę ściany oporowej przy budynku Pszczyńska

2. Nie przewiduje się rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej za wyjątkiem dostosowania lokalizacji wpustów deszczowych do projektowanej krawędzi oraz uzupełnieniem odwodnienia drogi o dodatkowe wpusty. Podczas przebudowy ulicy Pszczyńskiej należy uwzględnić zapisy zawarte w uzgodnieniach branżowych załączonych do projektu budowlanego.

Szczegółowy opis prac:

Jezdnia – ul. Pszczyńska Zakres przebudowy ulicy Pszczyńskiej przewiduje wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości podstawowej wynoszącej 6,0m z poszerzeniami na łukach o promieniach R<270m oraz przy azylach dla pieszych. Planowane do wykonania poszerzenia jezdni: - na łuku poziomym R75m (łuk od km 0+79,29 do km 0+135,37) – poszerzenie zaprojektowano poprzez łuk R100m na krawędzi wewnętrznej oraz łuk R60m na krawędzi zewnętrznej.

• Łuk na krawędzi wewnętrznej R100 wykonać od km 0+68,31 do km 0+146,36m

• Łuk na krawędzi zewnętrznej R60 wykonać od km 0+86,37 do km 0+128,60 - na łuku poziomym R200m (łuk od km 0+173,29 do km o +235,94m – projektuje się poszerzenie jezdni o 40cm po wewnętrznej stronie łuku. Zmianę szerokości jezdni projektuje się po obu stronach łuku skosem 1:20 na długości 8,0m. - przed projektowanym azylem na przejściu dla pieszych do szerokości 8,3m od km 0+645,95 do km 0+654,95m. Zmianę szerokości jezdni projektuje się po obu stronach skosem 1:10 na długości 11,5m. Zaprojektowano ograniczenie jezdni ulicy Pszczyńskiej:

• krawężnikami drogowymi betonowymi, wyniesionymi na 12 cm o wymiarach 15x30cm, oddzielającymi chodniki/ ścieżki rowerowe od jezdni,

• krawężnikami drogowymi betonowymi, bez wyniesienia o wymiarach 15x30cm, oddzielającymi pobocze gruntowe od jezdni,

• krawężnikami najazdowymi betonowymi 15x22 cm na zjazdach na posesje, przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów. Wyniesienie 4 cm na zjazdach oraz 1 cm na przejściach dla pieszych i rowerzystów

• krawężnikami kamiennymi prostokątnymi 15x30cm układanymi bez wyniesienia oddzielającymi zatoki autobusowe od jezdni. Wewnętrzna krawędź pasa ruchu dla pojazdów skręcających w prawo na skrzyżowaniu zwykłym, na wlocie ulicy Pszczyńskiej do dróg gminnych klasy L i D zaplanowana została za pomocą łuków poziomych o promieniu R=8,0m - skrzyżowania ulicy Pszczyńskiej z ulicami Kolonia Wojewódzka, Wojaczka – wlot pomiędzy posesjami Pszczyńska 59-61, Klonowa). Na wlotach dróg gminnych klasy L i D do ulicy Pszczyńskiej wewnętrzna krawędź pasa ruchu dla pojazdów skręcających w prawo zaplanowana została za pomocą łuków poziomych o promieniu R=6,0m. Zaprojektowano spadki poprzeczne jezdni daszkowe o wartości 2,0% na całym odcinku objętym opracowaniem.

Zatoki autobusowe Zatoki autobusowe zaprojektowano w lokalizacji:

1. Strona prawa w km 0+193,29 - 0+213,29 2. Strona lewa w km 0+297,90 – 0+317,90 3. Strona lewa w km 0+779,12 – 0+799,12 Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki granitowej 15x17cm z wypełnieniem spoin zaprawą na bazie żywic. Spadek poprzeczny o wartości 2,0% w kierunku jezdni. Zatoka oddzielona od jezdni krawężnikiem granitowym 15x30cm układanym bez wyniesienia. Poza powyższym przebudowę zatoki autobusowej zaprojektowano do następujących parametrów:

• Długość krawędzi zatrzymania 20,0m

• Skos wyjazdowy z drogi 1:8 (zatoka nr 2 ze skróconym wyjazdem)

• Skos wjazdowy na drogę 1:4

• Łączna długość zatoki wynosi 56m (nie dotyczy zatoki nr 2)

• Szerokość zatoki przy jezdni 3,0m

• Załomy krawędzi jezdni wyokrąglono łukiem o promieniu R=30m

• Peron przystankowy o szerokości bez krawężników 1,5m dla zatoki nr 1 oraz 2,0m dla zatok nr 2 i 3 Ścieżka rowerowa Planuje się wykonanie ścieżki rowerowej dwukierunkowej po lewej stronie jezdni o nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+78,71 (początek opracowania) do końca opracowania. Zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 2,0m (szerokość 2,0m bez krawężnika i obrzeża). Oddzielenie ścieżki rowerowej od chodnika za pomocą obrzeża betonowego 8x30cm układanego na ławie betonowej z oporem. Spadki poprzeczne o wartości 2,0% w kierunku jezdni. Spadki podłużne dostosowane do spadków jezdni tj. 0,6% - 6,0%.

Chodniki Zaprojektowano chodnik lewostronny na odcinku od początku opracowania (0+78,71) do km 0+827,01.

Ponadto planuje się chodnik lewostronny na odcinkach:

• Od początku opracowania do km 0+190,92

• od 0+428,67 do 0+480,47

• 0+643,69 – do końca opracowania Szerokość chodników bez krawężnika i obrzeża - 2,0m. Chodnik wykonać z kostki betonowej behaton, kolor szary, grubości 8cm. Spadki poprzeczne chodników o wartości 2% w kierunku jezdni. Spadek podłużny chodników dostosowany do spadku podłużnego jezdni tj. 0,6% - 6,0%. Zjazdy na posesje Zjazdy indywidualne zaprojektowano do wykonania o szerokości 3,0m – 6,0m zjazdy w dostosowaniu do szerokości zjazdów istniejących. Zjazdy włączone do jezdni skosem 2m:2m za wyjątkiem zjazdów w km 0+664.46 i km 0+695.78 które włączono do jezdni łukami o promieniu R5,0m. Zjazd publiczny zlokalizowany w km 0+071.05 wykonać w dostosowaniu do szerokości zjazdu istniejącego - 5,3m, włączenie do jezdni łukiem o promieniu R6,0m. Zjazdy indywidualne wykonać z kostki betonowej behaton, kolor czerwony, grubości 8cm, Zjazd publiczny wykonać o nawierzchni bitumicznej. Spadki poprzeczne na zjazdach na posesje w ciągu chodnika i ścieżki rowerowej wykonać o nachyleniu 1-3%, na dalszym odcinku o wartości nie większej niż 5%, w dostosowaniu do istniejącej zabudowy.

Pobocza Pobocze o nawierzchni gruntowej o szerokości 1,0m planuje się po prawej stronie jezdni na odcinkach bez chodników prawostronnych:

• od km 0+227.86 do km 0+422.17

• od km 0+485.63 do km 0+637.46 Przebudowa ściany oporowej Istniejące elementy oporowe zlokalizowane po lewej stronie drogi na odcinku od km 0+110 do 0+120 przeznaczone są do usunięcia. Zaprojektowano nową konstrukcję oporową, prefabrykowaną, z początkiem w km 0+111,54 o długości 11m wzdłuż ulicy Pszczyńskiej oraz odcinek o długości 2,0m na początku ściany oporowej usytuowany prostopadle. Lico ściany oporowej zlokalizowano w odległości 2,0 – 2,24m od krawędzi ścieżki rowerowej. Zaprojektowano ścianę oporową prefabrykowaną z prefabrykatów o wymiarach: Segment A - wysokość 255cm, szerokość 99cm (49cm), długość stopy 145 cm. Grubość elementu wynosi 12/25cm. Segment B oraz C - wysokość 280cm, szerokość 99cm (49cm), długość stopy 160 cm. Grubość elementu wynosi 12/25cm. Lokalizacja ściany oporowej przedstawiona została na projekcie zagospodarowania terenu. Ustawienie pamiątkowej tablicy o wymiarach 150 x 100 cm wraz z konstrukcją wsporczą (na dwóch słupkach). Tarcza znaku winna być wykonana z materiałów trwałych (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.). Słupki do zamocowania tablicy zaleca się wykonać z ocynkowanych rur o średnicy 60,3 mm i długości 3,8 m. Lico tablicy wykonane z folii odblaskowej II generacji. Ponadto w związku z przebudową drogi – ulicy Pszczyńskiej przewiduje się likwidację słupa wraz z oprawą oświetleniową zlokalizowanego w km 0+33,16 oraz budowę oświetlenia ulicznego.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Zakresem objęto dwa odcinki linii kablowej oświetleniowej ziemnej o łącznej długości 1161 m.

DANE OGÓLNO-ENERGETYCZNE - Napięcie zasilania: 400/230V - Moc zainstalowana Pi = 3,1 kW - Moc maksymalna Pm = 3,1 kW - Ochrona przeciwporażeniowa: samoczynne wyłączenie - Układ sieci: TN-C - Typ opraw: Oprawy LED minimum 90W, strumień świetlny min.14200lm Oprawy LED minimum 75W, strumień świetlny min.8500lm

ZASILANIE SIECI OŚWIETLENIOWEJ Zaprojektowaną sieć oświetlenia ulicznego przy ulicy Pszczyńskiej w Mikołowie zasilić ze stacji transformatorowej „Pszczyńska 3” (M0087) poprzez projektowane złącze pomiarowe (objęte projektem TD). Ze złącza pomiarowego wyprowadzić kabel YAKY 4x35 mm2 i zasilić nim szafkę oświetlenia ulicznego, którą zabudować przy płocie budynku nr 65A. Szafkę wyposażyć w sterownik astronomiczny „rabbit”. Zastosować szafkę czteroobwodową. Z projektowanej szafki oświetlenia ulicznego należy wyprowadzić kabel ziemny YAKY 4x35 mm2 dla zasilania projektowanego oświetlenia ulicy. Oświetlenie wykonać stosując słupy aluminiowe o wysokości 9 metrów z wysięgnikami długości 1,5 m i kącie nachylenia 15o, oraz słupy o wysokości 6 metrów dla oświetlenia przejść dla pieszych. Na słupach zabudować oprawy oświetleniowe LED o mocy minimum 90W i strumieniu świetlnym minimum 14200lm dla oświetlenia ulicznego oraz oprawy oświetleniowe LED o mocy minimum 75W i strumieniu świetlnym minimum 8500lm (optyka prawa) dla oświetlenia przejść dla pieszych. Słupy zabudować wzdłuż drogi zgodnie z planem sytuacyjnym. Dla zasilania projektowanych słupów oświetleniowych zastosować kabel ziemny typu YAKY 4x35 mm2 . Należy zabudować oprawy o poniższych parametrach: - oprawa oświetlenia zewnętrznego LED minimum 90W, IK08, IP66, ,strumień świetlny minimum 14200lm (wydajność świetlna oprawy minimum 140lm/W); - oprawa oświetlenia zewnętrznego LED minimum 75W, IK08, IP66, strumień świetlny minimum 8500lm (optyka prawa); - oprawa wyposażona w programowalny zasilacz z protokołem 1-10V i wbudowanym gniazdem w standardzie NEMA służącym do wpięcia sterownika komunikującego się z miejskim systemem sterowania. - II klasa ochronności; - deklaracja zgodności CE, ENEC; - zakres temperatur pracy -35 °C / +50 °C; - korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego; - rozsył strumienia świetlnego szerokokątny; - temperatura barwowa 3000°K; - regulacja kąta pochylenia oprawy w zakresie +-15°; - trwałość użyteczna min. 60 000 h, - gwarancja 5 lat Po zakończeniu przebudowy należy ustawić pamiątkową tablicę o wymiarach 150 x 100 cm wraz z konstrukcją wsporczą (na dwóch słupkach). Tarcza znaku winna być wykonana z materiałów trwałych (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.). Słupki do zamocowania tablicy zaleca się wykonać z ocynkowanych rur o średnicy 60,3 mm i długości 3,8 m. Lico tablicy wykonane z folii odblaskowej II generacji.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45233253-7

45230000-8

45233221-4

77211400-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 185
lubdata rozpoczęcia:   lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 1,5mln.zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 

a) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy, budowy, rozbudowy lub remoncie dróg oraz każda o wartości nie mniejszej niż 1,5mlnzł. brutto

b) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż przy wykonywanych pracach dysponował będzie jednym pracownikiem posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń

c) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż przy wykonywanych pracach będzie dysponował minimum dwoma pracownikami przeszkolonymi do kierowania ruchem drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. 2016 poz.143 z późn.zm.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 upzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – na załączonym druku nr 5 stanowiącym załącznik do SIWZ.

b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na załączonym druku nr 6 stanowiącym załącznik do SIWZ

c) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Fryderyka Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne.

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: kancelaria@pzd.mikolowski.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

b) w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana z Powiatowym Zarządem Dróg w Mikołowie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018 b) do podmiotów publicznych na zasadach obowiązujących w przepisach prawa c) do podmiotów świadczących usługi prawne oraz informatyczne na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Mikołowie.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z zasadami archiwizacji dokumentów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mikołowie.

6. Informacje o prawach osoby, której dane osobowe dotyczą

1) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania;

2) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do dalszego procedowania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie, określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

30,00

kwalifikacje i doświadczenie kierownika robót

10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Termin ustalony w ust. 3 umowy może ulec przesunięciu w przypadku uznanych przez obydwie strony opóźnień wynikających z:

a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, np. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót;

b)wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, przy czym każdorazowo przyczyny opóźnienia muszą być protokolarnie potwierdzone przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11.01.2021, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 09.02.2021 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Fryderyka Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne.

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: kancelaria@pzd.mikolowski.pl 3

. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: a) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO; b) w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana z Powiatowym Zarządem Dróg w Mikołowie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów: a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018 b) do podmiotów publicznych na zasadach obowiązujących w przepisach prawa c) do podmiotów świadczących usługi prawne oraz informatyczne na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Mikołowie.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z zasadami archiwizacji dokumentów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mikołowie.

6. Informacje o prawach osoby, której dane osobowe dotyczą 1) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania; 2) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do dalszego procedowania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie, określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki:

1.ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Przedmary robót zał. 10,11,12 

4. Dokumentacja techniczna zał. 13,14

 

UWAGA 22-12-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 


UWAGA: 04-01-2021

Wyjaśnienia SIWZ

UWAGA 07-01-2021

WYJAŚNIENIA

UWAGA: 11-01-2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zmiany dokumentu