Zasady udostępniania innych informacji publicznych

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej Starostwo Powiatu Mikołowskiego udostępnia informacje publiczne poprzez:

  • ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, na stronach BIP Starostwa Powiatu Mikołowskiego dostępnych w sieci internet pod adresem: http://sp.mikolow.bipgov.info.pl/bip/glowna ;
  • udostępnianie w formie wywieszenia lub wyłożenia w miejscach ogólnie dostępnych, umożliwiających zapoznanie się z informacją, m.in. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu Mikołowskiego;
  •  umożliwienie wstępu na sesje i udostępnianie dokumentów Rady Powiatu;
  • udostępnianie na wniosek zainteresowanego informacji, które nie zostały udostępnione w BIP lub umożliwienie przeniesienia informacji z BIP na inny nośnik informacji.


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.


Wnioski można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w godzinach pracy Urzędu.