INFOPRMACJA Z OTWARCIA OFERT: WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. BUKOWINY W ORZESZU

Powiatowy Zarząd Dróg                                                         Łaziska Górne dnia 26-11-2020 

z/s w Łaziskach Górnych

Znak sprawy: PZD.ZP.3201.16.2020

ZESTAWIENIE OFERT

złożonych w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania:

Wymiana nawierzchni chodnika ul.Bukowiny w Orzeszu 

 Na sfinansowanie zadania Zamawiający zamierza przeznaczyć 201 259,00zł. brutto

Termin wykonania zadania zgodnie z warunkami SIWZ.

Termin płatności zgodnie z warunkami SIWZ.

 

data wpływu

Nr oferty 

Nazwa oferenta, 

adres 

Cena w zł.

 

Okres gwarancji

Doświadczenie zawodowe kierownika robót

 

25-11-2020

godz. 10,00

nr 1

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. o.o.

44-207 Rybnik ul.Gliwicka 179A

 

netto:   212 008,28

brutto:  260 770,18

 

60 m-cy

 

30 lat

 

25-11-2020

godz. 13,14

nr 2

 

Zakład Robót Inżynieryjnych i Prefabrykatów Betonowych Grażyna Stajer

40-761 Katowice ul.Panewnicka 90

netto:   233 789,53

brutto:  287 561,12

 

60 m-cy

 

37 lat

 

25-11-2020

godz. 14,25

nr 3

 

OS-BUD Beata Osmęda

40-694 Katowice

ul.Wczasowa 14b/1

netto:   254 471,55

brutto:  313 000,01

 

60 m-cy

 

15 lat

25,11-2020

godz. 14,30

nr 4

 

NOVUM STONE EXPERT

Sp. z o.o. Sp.K.

40-562 Katowice ul.Kredytowa 9

netto:   219 244,20

brutto:  269 670,37

 

60 m-cy

 

15 lat

26-11-2020

godz. 07,06

Nr 5

TB INFRA Mariusz Życińki

40-749 Katowice ul.Tartaczna 20

netto:   242 529,72

brutto:  298 311,56

 

24 m-cy

 

40 lat

26-11-2020

godz. 07,11

Nr 6

Centrum Budowy Dróg Śląsk Anna Smorońska

41-700 Ruda Śląska ul.Kokotek 36

netto:   249 745,64

brutto:  307 187,14

 

60 m-cy

 

15 lat

26-11-2020

godz. 07,56

Nr 7

COMPLEX  s.c. G.Janik, M.Michoń

43-180 Orzesze ul.Stuska 5

netto:   162 520,65

brutto:  199 900,40

 

60 m-cy

 

35 lat

26-11-2020

godz. 08,04

Nr 8

SIM Mariusz Świerkosz

43-440 Goleszów ul.Ustrońska 46

netto:   257 365,29

brutto:  316 559,31

 

60 m-cy

 

10 lat

26-11-2020

godz. 08,06

Nr 9

KABUD Sp. z o.o.

43-254 Warszowice

ul.Pszczyńska 39

netto:   181 697,29

brutto:  223 487,67

 

60 m-cy

 

34 lata

26-11-2020

godz. 08,27

Nr 10

Firma Usługowo Budowlana

FIL-BUD Zbigniew Ziarkowski

40-572 Katowice ul.Załęska 37/38

netto:   217 150,42

brutto:  267 095,02

 

60 m-cy

 

15 lat

26-11-2020

godz. 08,30

Nr 11

JKM Sp. z o.o.

43-190 Mikołów ul.Skalna 6/12

netto:   169 366,60

brutto:  208 320,92

 

60 m-cy

 

26 lat

26-11-2020

godz. 08,34

Nr 12

PPHU Agnieszka Borczyk

41-814 Zabrze ul.Składowa 1a

netto:   268 062,92

brutto:  329 717,39

 

60 m-cy

 

4 lata

26-11-2020

godz. 08,44

Nr 13

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Krzysztof Rzymek

43-186 Orzesze ul.Grunwaldzka 9

netto:   169 900,66

brutto:  208 977,81

 

60 m-cy

 

15 lat

26-11-2020

godz. 08,45

Nr 14

Konsorcjum firm:

GEO-BUD-T.B.M Sp. z o.o.

44-240 Żory ul.Boczna 6

PPUH GEO-BUD Sp. z o.o.

44-240 Żory ul.Boczna 6

 

netto:   187 674,47

brutto:  230 839,60

 

60 m-cy

 

15 lat

26-11-2020

godz. 08,46

Nr 15

Zakład Robót Drogowych i Budowlanych MAT-BUD

Roman Marciniak

43-200 Pszczyna ul.Zdrojowa 68

 

netto:   200 666,69

brutto:  246 820,03

 

60 m-cy

 

18 lat

26-11-2020

godz. 08,52

Nr 16

PPUH LIBUD LIBERDA Sp. Jawna

41-253 Czeladź ul.Spacerowa 5a

netto:   197 030,19

brutto:  242 347,13

 

60 m-cy

 

38 lat

 Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa   w art.86 ust.5 ustawy prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie    o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dowodami, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  o udzielenie zamówienia.

 

 Ogłoszenie nr 607383-N-2020 z dnia 2020-11-06r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych: 

WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. BUKOWINY W ORZESZU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych, krajowy numer identyfikacyjny 27773689300000, ul. ul. Chopina  8 , 43-170  Łaziska Górne, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2244499, 2244516, e-mail kancelaria@pzd.mikolowski.pl, faks 32 2244499 w. 226.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.pzd.mikolowski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.pzd.mikolowski.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, operator pocztowy, kurier
Adres:
43-170 Łaziska Górne ul.Chopina 8

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. BUKOWINY W ORZESZU
Numer referencyjny: PZD.ZP.3201.16.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Bukowina w Orzeszu na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do obrębu posesji nr 10 (długość odcinka 422 m).

Zakres robót do wykonania obejmuje:

• oznakowanie prowadzonych robót – wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na podstawie opracowanego we własnym zakresie projektu organizacji ruchu,

• wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowawczych,

• wykonanie nowej podbudowy dla chodnika i zjazdów,

• ułożenie krawężników betonowych oraz obrzeży na ławie betonowej,

• ułożenie nawierzchni chodnika z kostki drobnowymiarowej gr. 8 cm koloru szarego,

• ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki drobnowymiarowej gr. 8 cm koloru czerwonego,

• regulacje urządzeń podziemnych (studzienki rewizyjne, studzienki teletechniczne, zawory),

• wykonanie prac towarzyszących ww.

 • wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

II.5) Główny kod CPV: 45233260-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111300-1

45111200-0

77314100-5

34922100-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 

a) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu robót brukarskich, przebudowy, remontu chodnika oraz każda o wartości nie mniejszej niż 100 000,00zł. brutto

b) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż przy wykonywanych pracach dysponował będzie jednym pracownikiem posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń

c) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż przy wykonywanych pracach będzie dysponował minimum dwoma pracownikami przeszkolonymi do kierowania ruchem drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. 2016 poz.143 z późn.zm.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 upzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – na załączonym druku nr 5 stanowiącym załącznik do SIWZ.

b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na załączonym druku nr 6 stanowiącym załącznik do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dowodami, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

2. wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z oświadczeniami stanowiący załącznik 1.do niniejszej SIWZ

3. w przypadku ustanowienia pełnomocników do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, należy przedstawić dokument stwierdzający niniejsze pełnomocnictwo, tj.: pełnomocnictwo, umowę lub uchwałę, wskazującą osobę upoważnioną oraz zakres jej pełnomocnictwa;

4. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo/upoważnienie dla pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej notarialnie;

5.oświadczenie o wypełnieniu przez Wykonawcę obowiązku informacyjnego przewidzianego art. 13 lub 14 RODO – na załączonym druku nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

30,00

kwalifikacje i doświadczenie kierownika robót

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Termin ustalony w ust. 3 umowy może ulec przesunięciu w przypadku uznanych przez obydwie strony opóźnień wynikających z: a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, np. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót; b)wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, przy czym każdorazowo przyczyny opóźnienia muszą być protokolarnie potwierdzone przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-24, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-12-23 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Fryderyka Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne.

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: kancelaria@pzd.mikolowski.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

b) w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana z Powiatowym Zarządem Dróg w Mikołowie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 )

b) do podmiotów publicznych na zasadach obowiązujących w przepisach prawa

c) do podmiotów świadczących usługi prawne oraz informatyczne na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Mikołowie.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z zasadami archiwizacji dokumentów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mikołowie.

6. Informacje o prawach osoby, której dane osobowe dotyczą

1) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania;

2) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do dalszego procedowania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie, określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,  

 

 Załączniki

1.ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.przedmiar robót 

4.dokumentacja techniczna

5. projekt organizacji ruchu 

 

09-11-2020 ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, ZMIANA TERMINU OTWRCIA OFERT

12-11-2020 WYJAŚNIENIA SIWZ
16-11-2020 WYJAŚNIENIA SIWZ

18-11-2020 WYJAŚNIENIA SIWZ

WYJAŚNIENIA SIWZ Z DNIA 18-11-2020

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły zapytania do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Wymiana nawierzchni chodnika ul.Bukowiny w Orzeszu. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

 Pytanie 1

W pozycji 3.9 przedmiaru wskazane jest kruszywo ozdobne. Czy są konkretne wymagania dotyczące rodzaju kruszywa (frakcja, rodzaj skały z której kruszywo zostało wykonane) jeżeli tak proszę o podanie danych parametrów.

Odpowiedź:

Można zastosować kruszywo granitowe (frakcja 8/16mm).

 Pytanie 2

W pozycji 3.9 przedmiaru wskazana jest agrowłóknina. Proszę o podanie jej parametrów.

Odpowiedź:

Agrowłóknina antychwastowa czarna o gramaturze 80g.

 

20-11-2020 Wyjasnienia SIWZ

WYJAŚNIENIA SIWZ z dnia 20-11-2020

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły zapytania do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Wymiana nawierzchni chodnika ul.Bukowiny    w Orzeszu. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

 Pytanie 1 Proszę o informację czy w pozycji 1.3 należy uwzględnić koszt utylizacji nawierzchni bitumicznej.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić koszt utylizacji.

 Pytanie 2 Proszę o informację czy w pozycji 1.4 należy uwzględnić koszt utylizacji kostki betonowej lub żużlowej .

Odpowiedź:

Należy uwzględnić koszt utylizacji.

 Pytanie 3 Proszę o informację czy w pozycji 1.5 należy uwzględnić koszt utylizacji krawężników betonowych.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić koszt utylizacji.

 Pytanie 4 Proszę o informację czy w pozycji 1.6 należy uwzględnić koszt utylizacji obrzeży trawnikowych.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić koszt utylizacji.

 

UWGA: 24-11-2020 WYJAŚNIENIA SIWZ

UWAGA 24-11-2020 WYJAŚNIENIA SIWA

Zmiany dokumentu