Informacja dla Petentów Powiatowego Zarządu Dróg

INFORMACJA DLA PETENTÓW
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
 
Powiatowy Zarząd Dróg informuje, że zgodnie z art. 23. ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę ........
 
 

Wobec powyższego wszelkie wnioski składane przez osoby fizyczne muszą być opatrzone klauzulą informacyjną dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzór klauzuli:
1. Podane we wniosku dane osobowe będą przetwarzane przez Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą 
w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu …………………………………
2. Każda osoba ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
3. Podanie danych w niniejszym wniosku jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu

…………………………………………………………………………………………

 

....................................                                               ...................................................................
(miejscowość i data)                                                                                                     (podpis osoby której dane osobowe będą przetwarzane)

Wnioski bez wyżej wymienionej klauzuli pozostaną bez rozpatrzenia.

Zmiany dokumentu