Zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych

PROCEDURA UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PRZEJAZDY POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH

Od dnia 19.10.2012r. wszystkie sprawy dotyczące zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych  (należące do kompetencji starosty i zarządcy drogi) rozpatrywane będą przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych.

Podstawa prawna:

1. Na podstawie Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (UPoRD) oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 222 poz.1321),  wprowadza się zezwolenia na przejazd pojazdu  nienormatywnego odpowiedniej kategorii (od I do III):

 • Zgodnie z art.64a UPoRD właściwy zarządca drogi wydaje zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego, w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu. Zezwolenia kategorii I wydaje się dla pojazdów o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, a także  o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg  o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5t.  Terminy zezwoleń ustala się na 1, 6, 12  miesięcy.
 • Zgodnie z art.64b UPoRD właściwy starosta ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu wydaje zezwolenie kategorii II na przejazd pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów. Zezwolenia kategorii II wydaje się dla pojazdów o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, a także o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi oraz  o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m. Terminy zezwoleń ustala się na 12  miesięcy.
 • Zgodnie z art.64c UPoRD właściwy starosta ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu (zgodne z siedzibą podmiotu wykonującego przejazd wskazanego dodatkowo we wniosku) wydaje zezwolenie kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego. Zezwolenia kategorii III wydaje się dla pojazdów o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,  o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m, o długości nieprzekraczającej: 15 m dla pojedynczego pojazdu i  23 m dla zespołu pojazdów,  o wysokości  nieprzekraczającej 4,3 m.  Terminy zezwoleń ustala się na 1, 6, 12 i 24 miesięcy.

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie  zezwoleń  na przejazd pojazdów  nienormatywnych  (Dz.U.2012.764).

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U.2012.366).

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego dla  :

 • zezwolenia kategorii I    (wzór do pobrania doc. )
 • zezwolenia kategorii II   (wzór do pobrania doc. )
 • zezwolenia kategorii III  (wzór do pobrania doc.)

2. dowód wniesienia opłaty za zezwolenie,

3. dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika, jeżeli wnioskodawca nie występuje osobiście.

 

Dokumenty należy składać:

Adres korespondencyjny:
Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych
ul. Chopina 8
43-170 Łaziska Górne
Przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów: poniedziałek – piątek  od 730  do 1500.

 

Opłaty:

 • Przy składaniu wniosku z załącznikami nie pobiera się opłaty skarbowej.
 • Opłata skarbowa – od jednego pełnomocnictwa/upoważnienia – 17,00zł /kasa lub konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1/
 • Opłata za wydanie zezwolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U.2012.366):

1. w kategorii I:

 • 50 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
 • 100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 • 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy;

2. w kategorii II – 100 zł;

3. w kategorii III:

 • 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
 • 400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 • 1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
 • 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;

 

Termin uiszczenia opłaty:  należy dokonać najpóźniej w dniu składania wniosku na konto Powiatowego Zarządu Dróg Mikołowski Bank Spółdzielczy nr  86 8436 0003 0000 0026 7861 0004   z dopiskiem  OPŁATA   DROGOWA.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Zezwolenie kategorii I  wydaje się w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
 • Zezwolenie kategorii II i III wydaje się w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Termin załatwienia sprawy liczy się od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.  Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego  w Katowicach za  pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Osoby do kontaktu:
Mirosław Nowak
Powiatowy Zarząd Dróg
43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8
tel. (32) 224 44 99(wew. 308), fax. (32) 224 44 99 (wew. 226)
e-mail:  kancelaria@pzd.mikolowski.pl
              miroslaw.nowak@pzd.mikolowski.pl

Załączniki

Zmiany dokumentu