Zgłaszanie szkód powstałych w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg, ulic i chodników

Roszczenia odszkodowawcze osób trzecich względem Powiatowego Zarządu Dróg przekazywane są do zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest polisa OC. Dokumentem potwierdzającym wiarygodność roszczenia jest notatka policji z miejsca zdarzenia. Poszkodowany celem zgłoszenia szkody obowiązany jest wypełnić druk zgłoszenia szkody (do pobrania poniżej). Do wniosku zaleca się dołączyć zdjęcia z miejsca zdarzenia wskazujące przyczynę uszkodzenia pojazdu (np. ubytek w nawierzchni jezdni) oraz zdjęcia uszkodzonego pojazdu. Fotografie można złożyć w wersji elektronicznej na płycie CD lub w formie papierowej. W przypadku szkód nieobjętych polisą ubezpieczeniową, roszczenia rozpatrywane są indywidualnie.

Załączniki

Zmiany dokumentu