UZGODNIENIE TRASY BUDOWY/ PRZEBUDOWY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

UZGODNIENIE TRASY BUDOWY/ PRZEBUDOWY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Wymagane dokumnety:

  • wniosek o wydanie uzgodnienia trasy (wzór do pobrania),
  • mapka z zaznaczoną trasą lokalizacji urządzenia,
  • upoważnienie Inwestora dla Projektanta poświadzczone za zgodność z oryginałem,
  • opłata skarbowa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa.

Dokumenty należy składać:

Adres korespondencyjny: Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych

43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski o wydanie uzgodnienia trasy budowy/ przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej projektowanej w pasie drogowym załatwia się zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 -tekst jednolity)

Tryb odwoławczy:

Od Decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Katowicach, za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Opłaty

Przy składaniu wniosku z załącznikami pobiera się opłaty w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, opłata wynosi 17 zł (opłata skarbowa)

Osoby do kontaktu:

Karol Kołodziej, Rafał Szostek

Powiatowy Zarząd Dróg

43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8

tel. (032) 224 44 99

Załączniki

Zmiany dokumentu