INFORMACJA DOTYCZĄCA UMIESZCZANIA PLAKATÓW I BANERÓW WYBORCZYCH

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA UMIESZCZANIA PLAKATÓW I BANERÓW WYBORCZYCH PRZY DROGACH POWIATOWYCH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

 

Stosując się do art.110 ustawy z dnia 05.01.2011r. Kodeks wyborczy zgodnie  z §1 „Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach  i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty   i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia”. Do tak wskazanej lokalizacji Powiatowy Zarząd Dróg nie wnosi zastrzeżeń i nie pobiera opłat. 

O ile następuje ustawienie własnych urządzeń ogłoszeniowych (patrz §2 Kodeks wyborczy) w pasie drogowym lub wykorzystanie urządzeń pasa drogowego do umieszczania reklam, banerów itp. związanych z akcją wyborczą, zezwolenie może zostać wydane indywidualnie dla każdej wskazanej lokalizacji po spełnieniu warunków określonych art. 40 ustawy  o drogach publicznych . W takim przypadku wniosek w sprawie należy złożyć wg wzoru do pobrania na stronie internetowej www.bip.pzd.mikolowski.pl.

 

  

Zmiany dokumentu