Organizacja ruchu na drogach powiatowych i gminnych

ORGANIZACJA RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH

Opiniowanie projektów organizacji ruchu
Organizację ruchu na drogach powiatowych opiniuje zarząd drogi - Powiatowy Zarząd Dróg
w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych na podstawie projektu.
Po rozpatrzeniu złożonego projektu organizacji ruchu zarząd drogi może:
 1. zaopiniować pozytywnie organizację ruchu:
 • bez zmian,
 • po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu;
 1. odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek;
 2. zaopiniować negatywnie
Wymagane dokumenty dla zaopiniowania organizacji ruchu na drodze powiatowej:
 • wniosek o zaopiniowanie projektu (wzór do pobrania) ,
 • 2 egzemplarze projektu organizacji ruchu(*) lub uproszczonego projektu(**),
Zatwierdzenie projektów organizacji ruchu
Organizację ruchu na drogach powiatowych i gminnych zatwierdza Starosta Powiatu Mikołowskiego
(z upoważnienia Starosty Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych), na podstawie projektu oraz załączonych opinii.

Po rozpatrzeniu złożonego projektu organizacji ruchu organ zarządzający ruchem może:
 1. zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części:
 • bez zmian,
 • po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu;
 1. odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek;
 2. odrzucić projekt.
Wymagane dokumenty dla zatwierdzenia organizacji ruchu na drodze powiatowej:
 • wniosek o zatwierdzenie projektu (wzór do pobrania) ,
 • 2 egzemplarze projektu organizacji ruchu(*) lub uproszczonego projektu (**),
 • opinie do tego projektu:
  • Powiatowego Zarządu Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych
  • Komendanta Powiatowej Komendy Policji w Mikołowie (opinia nie jest wymagana 
   w przypadku projektu uproszczonego – organizacja ruchu na schematach**),
  • organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na drogach publicznych.
Wymagane dokumenty dla zatwierdzenia organizacji ruchu na drodze gminnej:
 • wniosek o zatwierdzenie projektu (wzór do pobrania),
 • 3 egzemplarze projektu organizacji ruchu(*) lub uproszczonego projektu (**),
 • opinie do tego projektu:
  • zarządcy drogi gminnej tj. Burmistrza (Wójta) miasta (gminy)
  • organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na drogach publicznych.
Podstawa prawna:
 • art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami),
 
 • § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
 
Dokumenty należy składać:
Adres korespondencyjny:
Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych
ul. Chopina 8
43-170 Łaziska Górne
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wnioski o zatwierdzenie projektów organizacji ruchu załatwia się zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 
Opłaty skarbowe:
Przy składaniu wniosku z załącznikami nie pobiera się opłat skarbowych.
 
Osoby do kontaktu:
Powiatowy Zarząd Dróg
Mirosław Nowak, Ewa Skoczykłoda
 ul. Chopina 8
43-170 Łaziska Górne
tel. (032) 224 44 99 (wew. 305, 308), fax. 224 44 99 (wew. 226)
e-mail: miroslaw.nowak@pzd.mikolowski.pl
               ewa.skoczykloda@pzd.mikolowski.pl
 
(*)Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
-          plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
-          plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się skalę    1:2 000 lub szkic) zawierający:
-          lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
-          parametry geometrii drogi;
-          program sygnalizacji i obliczeń przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
-          zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy;
-          opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzących w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
-          planowany termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu;
-          nazwisko i podpis projektanta.
 
(**)Uproszczony projekt organizacji ruchuw przypadku robót związanych 
z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni
dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności) powinien zawierać:
-          opis techniczny zawierający charakterystykę robót;
-          powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
-          sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi;
-          planowany termin zmian w organizacji ruchu.

WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

Informacja skierowana jest do organizatorów zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez, które powodują utrudnienie ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny. Nie dotyczy jednak procesji, pielgrzymek i konduktów pogrzebowych, które poruszają się na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Uzgodnienia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Uzgodnienia dla dróg powiatowych wydaje Powiatowy Zarząd Dróg.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o uzgodnienie,
 • plan sytuacyjny z naniesioną trasą lub miejscem imprezy.
Podstawa prawna:
art. 65 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami)
 
Zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
decyzja administracyjna
 
Zezwolenia wydaje organ zarządzający ruchem na drodze, właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy. Dla dróg powiatowych i gminnych Powiatu Mikołowskiego organem tym jest Starosta Powiatu Mikołowskiego (z upoważnienia Starosty Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg).
 
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o wydanie zezwolenia (wzór do pobrania)
 • plan sytuacyjny z naniesioną trasą lub miejscem imprezy,
 • przewidywaną liczbę uczestników imprezy,
 • szczegółowy regulamin imprezy określający między innymi zasady zachowania się uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy,
 • plan zabezpieczenia trasy,
 • zobowiązanie się organizatora do przywrócenia do stanu pierwotnego pasa drogowego na trasie wyścigu, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw (wzór do pobrania),
 • projekt zastępczej organizacji ruchu,
 • w przypadku dróg gminnych uzgodnienie z Burmistrzem (Wójtem) miasta (gminy),
 • w przypadku dróg powiatowych uzgodnienie z Powiatowym Zarządem Dróg.
Podstawa prawna:
art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami)

Dokumenty należy składać:
Adres korespondencyjny:
Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych
ul. Chopina 8
43-170 Łaziska Górne

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zezwolenie wydaje się w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora, złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
Zakończeniem procesu jest decyzja Starosty Powiatu Mikołowskiego

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
Opłaty
Przy składaniu wniosku z załącznikami należy dołączyć potwierdzenie opłaty skarbowej
 w wysokości 48 zł (opłata dokonywana jest w Urzędzie Miejskim Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1).
 
Zwolnienia z opłaty skarbowej dokonuje się zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 – z późn. zm.)
 
Osoby do kontaktu:
Mirosław Nowak, Ewa Skoczykłoda
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Chopina 8
43-170 Łaziska Górne
tel. (032) 224 44 99 (wew. 305, 308), fax. 224 44 99 (wew. 226)

Zmiany dokumentu