Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

 

 

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ

 
Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej na cele nie związane z budową, modernizacją i ochroną dróg, na terenie Powiatu Mikołowskiego, wymaga zezwolenia Powiatowego Zarządu Dróg. Zezwolenie to dotyczy w szczególności:
  • prowadzenia na obszarze pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych,
  • włączenia pasa drogowego lub jego części do wyłącznego korzystania przez określonych użytkowników,
  • umieszczania reklam w pasie drogowym,
  • innych działań, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego.
Wymagane dokumenty:
 • pełnomocnictwo dla osób podpisujących a nie figurujących w KRS-iei podpisującego wniosek w imieniu Inwestora wraz z oryginałem potwierdzenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wys. 17,00 zł, na konto : Urząd Miasta Łaziska Górne;
 • aktualny (do 6 miesięcy) odpis z właściwego rejestru KRS albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kopia ma być potwierdzona za zgodność przez urzędnika;
 • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów powierzchni planowanego zajęcia pasa drogowego;
 • kopia pisma Powiatowego zarządu Dróg zatwierdzającego Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu;
 • kopia uzgodnienia z  Powiatowym Zarządem Dróg;
 • harmonogram robót w przypadku ich etapowania, zawierający dla każdego etapu następujące dane: okres wykonania etapu, długość odcinka etapu, szerokość zajęcia pasa drogowego, powierzchnie rzutu poziomego dla wszystkich urządzeń umieszczanych w pasie drogowym dla każdego etapu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.  z 2020r., poz. 470)
Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Uchwała Nr XVI/112/2020 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie:
Wysokości stawek opłat za zajęcie powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych
Powiatu Mikołowskiego.
Do urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zaliczamy wszelki rodzaj infrastruktury podziemnej umieszczonej w pasie drogowym a dokładnie :
  • rury ochronne,
  • wodociąg,
  • gazociąg,
  • kanalizacja sanitarna,
  • kanalizacja teletechniczna,
  • studnie rewizyjne,
  • ciepłociąg,
  • komory ciepłownicze.
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia obcego (wzór do pobrania),
 • plan sytuacyjny z lokalizacją urządzenia.
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o umieszczenie reklamy w pasie drogowym (wzór do pobrania),
 • wzór graficzny reklamy wraz z podaniem wymiarów zewnętrznych reklamy i sposobu mocowania;
 • mapę zasadniczą z dokładną lokalizacją reklamy względem drogi (szczególnie odległość 
  od jezdni).
Dokumenty należy składać:
Adres korespondencyjny:
Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych
ul. Chopina 8
43-170 Łaziska Górne
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wnioski o zajęcie pasa drogowego załatwia się zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1257 z późniejszymi zmianami).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Zarząd Dróg, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
 
Opłaty
Przy składaniu wniosku z załącznikami nie pobiera się opłat skarbowych.
 
Osoby do kontaktu:
Karol Kołodziej, Rafał Szostek,
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Chopina 8
43-170 Łaziska Górne
tel. (032) 224 44 99 (wew. 304, 224), fax. 224 44 99 (wew. 226)

 

 

 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO  

§ 1
 
Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
 1. prowadzenia robót w pasie drogowym
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej 
  z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione 
  w pkt. 1-3
 
§ 2
 1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele, o których mowa w §1 pkt. 1 i 4, z zastrzeżeniem §5, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia.
1) przy zajęciu do 20% szerokości jezdni                                               8,00 zł
2) przy zajęciu powyżej 20% do 50% szerokości  jezdni                   9,00 zł
3) przy zajęciu powyżej 50% do całkowitego zajęcia szerokości jezdni   10,00 zł

2. Dla elementów pasa drogowego w postaci chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości  8,00 zł

3. Dla elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wyskości 4,00 zł.

§3

Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w §1 pkt. 2, z zastrzeżeniem §5, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut pozimy umieszczonego urządzenia:

 
§ 3
 
 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) na drogowym obiekcie inżynierskim                 200,00 zł
2) pozostałe elementy pasa drogowego                        55,00 zł
3) przy umieszczeniu urządzeń kanalizacji deszczowej stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w pkt. 1,2
4) przy umieszczeniu urządzeń infrastruktury energetycznej - 200,00 zł bez względu na rodzaj elementu zajętego pasa drogowego,
5) przy umieszczeniu linii przesyłu czynnika cieplnego w otulinie termicznej 10 zł bez względu na rodzaj elementu zajętego pasa drogowego.
 
§ 4
 
 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3, z zastrzeżeniem §5 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:
1)  pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,75 zł
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 1,00 zł
3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) 0,25 zł
4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe – 5,00 zł
 
 1. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty  za 1 m2 powierzchni reklamy w wysokości 2,50 zł 

 §5

W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej za zajęcie 1 m2 pasa drogowego ustala się stawki opłat w następującej wyskości:

1) za każdy dzień zajęcia na cele, o których mowa w §1 pkt. 1, 3 i 4, w wyskości 0,20 zł bez względu na zajętą cześć pasa drogowego oraz rodzaj elementu zajętego pasa drogowego.

2) za każdy rok zajęcia w celu, o którym mowa w §1 pkt. 2, w wyskości 20,00 zł bez względu na zajętą część pasa drogowego oraz rodzaj elementu zajętego pasa drogowego.

Zmiany dokumentu