DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Tytuł dokumentu

Deklaracja dostępności serwisu bip.pzd.mikolowski.plPowiatowy Zarząd Dróg zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip.pzd.mikolowski.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego bip.pzd.mikolowski.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2012-01-20

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało zaktualizowane w dniu 2022-03-30.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Klaudia Leśniak, kancelaria@pzd.mikolowski.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 22-44-499. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw ObywatelskichDostępność architektonicznaDostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych i mających trudności w poruszaniu się.

Zgodnie z art. 10 pkt 6 / deklaracja dostępności / ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 04.04.2019 r, budynek biurowy w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8 stanowi siedzibę Powiatowego Zarządu Dróg. Swoją siedzibę w tym miejscu mają również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy. Budynek wzniesiony metoda tradycyjną 3/4 kondygnacyjny w kształcie litery L.

Ważniejsze cechy dostępności architektonicznej budynku biurowego przy ul. Chopina 8 dla osób niepełnosprawnych i mających trudności w poruszaniu się:

Budynek posiada dwa wejścia. Do wejścia głównego dostaniemy się przez schody gdzie zamontowany jest dzwonek, który w razie konieczności przywołuje osobę dyżurującą w godzinach pracy urzędu. Osoba ta udzieli stosownej pomocy przy wejściu do budynku. Drugie wejście boczne przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Celem zapewnienia pełnego komfortu osobom z niepełnosprawnościami, mającymi problemy w poruszaniu się i tym samym trudności z wejściem na wyższe kondygnacje, pracownik Powiatowego Zarządu Dróg schodzi na parter budynku celem pomocy w załatwieniu spraw. Kontakt poprzez Kancelarię PZD Klaudia Leśniak tel/faks: (32) 22-44-499, (32) 22-44-516 e-mail: kancelaria@pzd.mikolowski.pl; klaudia.lesniak@pzd.mikolowski.pl

Na parterze budynku znajduje się tablica informacyjna z wykazem instytucji mających swą siedzibę w budynku oraz numeracją poszczególnych biur znajdujących się w budynku. Na zewnątrz budynku w obrębie wejścia przystosowanego dla osób niepełnosprawnych znajduje się miejsce postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Zmiany dokumentu